ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಚಾರ

ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ…. ನಿದ್ರೆಯದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ!!

ಕತ್ತಲೆಯ ಭೂತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರವ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪೈಶಾಚಿಕ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೊಳ್ಳಿದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊರಳಾಡಿದರೂ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಒಂದು…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ