ವನಿತಾ ಸಮಾಚಾರ

ವಿಜಯೋಲ್ಲಂಘನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳ ಸಮ್ಮೀಳನವಾಗಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಮನೆತನದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿರುವ ವೀರಮಾಚನೇನಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ