ಸಾಧಕರು

ವಿದ್ಯಾತಪಸ್ವಿಯೊಬ್ಬನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ : ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯಸಿರಿ

48 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನೇಕರು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 20 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ