ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಾಚಾರ

ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬಿಪಿಓ ತರಬೇತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ -ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ‘ಸಮರ್ಥನಂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಸ್ಥೆ’ ವತಿಯಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ೩ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಿ.ಪಿ.ಓ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಓ ನಾನ್…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ