ಹರಿಹರ

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ : ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ

ಹರಿಹರ-ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತುದೇಹ ಸದೃಡಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಸಧ್ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ…

ಇನ್ನೂ ಓದಿ